शिष्यवृत्ती परीक्षा २०२२ – २३ सराव प्रश्नपत्रिका संच । सराव प्रश्नपत्रिका संच

शिष्यवृत्ती परीक्षा २०२२ – २३ सराव प्रश्नपत्रिका संच | पूर्व उच्च प्राथमिक परीक्षा (इ.५वी) व पूर्व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ.८वी ) सराव प्रश्नपत्रिका संच | इ.५वी व ८वी शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नसंच | इ.५वी व ८वी शिष्यवृत्ती परीक्षा PDF सराव प्रश्नसंच | मराठी व इंग्रजी माध्यम इ.५वी व ८वी शिष्यवृत्ती परीक्षा पेपर १ व २ सराव प्रश्नपत्रिका | Std 5 and Std 8 Scholarship Practice papers 2022 – 23:

महाराष्ट्र बोर्ड मध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता 5 वी व ८वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता 5 वी व ८ वी शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नसंच २०२२-२३, आपणास खाली उपलब्ध होत आहे.सदर प्रश्नसंच मध्ये आपणास PDF स्वरुपात सराव प्रश्नपत्रिका उपलब्ध होत आहेत. आपण सर्व प्रश्नपत्रिका Download करू शकता व आपल्या विद्यार्थ्यांचा सराव घेऊ शकता. इथे आपणास १०० हून अधिक प्रश्नसंच उपलब्ध करून दिले आहेत. आपणास सांगण्यास अत्यानंद होत आहे कि आह्मी इथे शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच अद्यावत करत असतो.आपणस विनंती आहे कि आपण आमच्या वेबसाईटला दररोज भेट द्यावी.

 1. मराठी व गणित इ.8 वी 150 गुण 
 2. इयत्ता-8वी  गणित (इंग्रजी माध्यम)
 3. इयत्ता-8वी  मराठी (इंग्रजी माध्यम)
 4. इयत्ता-8वी  बुद्धिमत्ता चाचणी (इंग्रजी माध्यम)
 5. इयत्ता-५वी  मराठी चाचणी (इंग्रजी माध्यम)
 6. इयत्ता-५वी  गणित चाचणी (इंग्रजी माध्यम)
 7. इयत्ता-५वी  इंग्रजी चाचणी (इंग्रजी माध्यम)
 8. इयत्ता-५वी  इंग्रजी चाचणी (इंग्रजी माध्यम)
 9. इयत्ता-५वी  बुद्धिमत्ता चाचणी (इंग्रजी माध्यम)
 10. इयत्ता ८ वी पेपर १ (इंग्रजी माध्यम)
 11. STD. 5th ENG.Paper 1 (इंग्रजी माध्यम)
 12. Std. 5, Marathi 1 pdf(इंग्रजी माध्यम)
 13. Std. 5, Marathi -1 pdf(इंग्रजी माध्यम)
 14. Std. 5 English 1 pdf(इंग्रजी माध्यम)
 15. Std. 5 English -1 pdf(इंग्रजी माध्यम)
 16. इ.५ वी पेपर १
 17. 150 मार्क्स मराठी व गणित
 18. 150 मार्क्स मराठी व गणित
 19. 150 मार्क्स इंग्रजी व बुद्धिमता चाचणी 
 20. इ.५ वी पेपर २
 21. इ.५ वी पेपर १
 22. इ.५ वी पेपर १
 23. इ.८ वी पेपर २
 24. इ.८ वी पेपर 
 25. इ.८ वी पेपर १
 26. इ.८ वी पेपर १
 27. इ.८ वी पेपर २
 28. इ.८ वी पेपर १
 29. इ.८ वी पेपर १ (इंग्रजी माध्यम)
 30. इ.८ वी पेपर १ (इंग्रजी माध्यम)
 31. 5 वी मराठी पेपर 1
 32. 5 वी मराठी पेपर 1 
 33. इ.५ वी मराठी पेपर २
 34. 5 वी स्कॉलरशिप मराठी 50 गुण
 35. ५ वी स्कॉलरशिप मराठी 50 गुण
 36. प्रश्नपत्रिका क्र.48 (बुद्धिमत्ता चाचणी)
 37. प्रश्नपत्रिका क्र.48 (बुद्धिमत्ता चाचणी)
 38. इ.५ वी (विषय -गणित)
 39. इ.५ वी (विषय -बुद्धिमता चाचणी’)
 40. इ.५ वी (विषय -मराठी)
 41. मराठी व गणित इ.8 वी 150 गुण
 42. भूगरदड 8 वी 150 मार्क्स
 43. भूगरदड 8 वी 150 मार्क्स
 44. भूगरदड 8 वी 150 मार्क्स
 45. भूगरदड 8 वी 150 मार्क्स 
 46. भूगरदड 5 वी 150 मार्क्स
 47. भूगरदड 5 वी 150 मार्क्स
 48. भूगरदड 5 वी 150 मार्क्स 
 49. भूगरदड 5 वी 150 मार्क्स 
 50. प्रश्नपत्रिका क्र.52 (इंग्रजी)
 51. प्रश्नपत्रिका क्र.52 (इंग्रजी)
 52. प्रश्नपत्रिका क्र.51 (बुद्धीमत्ता चाचणी)
 53. प्रश्नपत्रिका क्र.51 (बुद्धीमत्ता चाचणी)
 54. प्रश्नपत्रिका क्र.50 (गणित)
 55. प्रश्नपत्रिका क्र.50 (गणित)
 56. प्रश्नपत्रिका क्र.49 (गणित)
 57. प्रश्नपत्रिका क्र.49 (गणित)
 58. प्रश्नपत्रिका क्र.49 (गणित)
 59. प्रश्नपत्रिका क्र.49 (गणित) 
 60. प्रश्नपत्रिका क्र.47 (बुद्धिमत्ता चाचणी)
 61. प्रश्नपत्रिका क्र.47 (बुद्धिमत्ता चाचणी)
 62. प्रश्नपत्रिका क्र.45 (गणित)
 63. प्रश्नपत्रिका क्र.45 (गणित)
 64. प्रश्नपत्रिका क्र.44 (गणित)
 65. प्रश्नपत्रिका क्र.44 (गणित)
 66. प्रश्नपत्रिका क्र.43 (इंग्रजी)
 67. प्रश्नपत्रिका क्र.43 (इंग्रजी)
 68. प्रश्नपत्रिका क्र.42 (बुद्धिमत्ता चाचणी)
 69. प्रश्नपत्रिका क्र.42 (बुद्धिमत्ता चाचणी)
 70. प्रश्नपत्रिका क्र.41 (गणित)
 71. प्रश्नपत्रिका क्र.40 (मराठी)
 72. प्रश्नपत्रिका क्र.39 (मराठी)
 73. प्रश्नपत्रिका क्र.38 (गणित)
 74. प्रश्नपत्रिका क्र.37 (बुद्धीमत्ता चाचणी)
 75. प्रश्नपत्रिका क्र.36 (इंग्रजी)
 76. प्रश्नपत्रिका क्र.35 (इंग्रजी)
 77. प्रश्नपत्रिका क्र.34 (मराठी)
 78. प्रश्नपत्रिका क्र.33 (गणित)
 79. प्रश्नपत्रिका क्र.32 ( बुद्धिमता चाचणी )
 80. प्रश्नपत्रिका क्र.31 (बुद्धिमत्ता चाचणी )
 81. प्रश्नपत्रिका क्र.30 (गणित)
 82. प्रश्नपत्रिका क्र.29 (मराठी)
 83. प्रश्नपत्रिका क्र.28 (मराठी)
 84. प्रश्नपत्रिका क्र.27 (विषय – मराठी )
 85. प्रश्नपत्रिका क्र.26 (बुद्धीमत्ता चाचणी )
 86. प्रश्नपत्रिका क्र.25 ( विषय – गणित )
 87. प्रश्नपत्रिका क्र.24 ( विषय – मराठी )
 88. प्रश्नपत्रिका क्र.23(विषय – गणित )
 89. प्रश्नपत्रिका क्र.21 (इंग्रजी)
 90. प्रश्नपत्रिका क्र.20 (बुद्धीमत्ता चाचणी )
 91. प्रश्नपत्रिका क्र.18 (विषय – मराठी )
 92. प्रश्नपत्रिका क्र.17 (विषय – बुद्धिमत्ता चाचणी)
 93. प्रश्नपत्रिका क्र.16 (इंग्रजी)
 94. प्रश्नपत्रिका क्र.15 ( विषय – मराठी )
 95. प्रश्नपत्रिका क्र.14 ( विषय – मराठी )
 96. प्रश्नपत्रिका क्र.13 (इंग्रजी)
 97. प्रश्नपत्रिका क्र.12 (इंग्रजी)
 98. प्रश्नपत्रिका क्र.11 (विषय- गणित )
 99. प्रश्नपत्रिका क्र.10 (विषय- मराठी )
 100. प्रश्नपत्रिका क्र.9 (विषय – इंग्रजी.)
 101. प्रश्नपत्रिका क्र.8 (इंग्रजी)
 102. प्रश्नपत्रिका क्र.7 (इंग्रजी
 103. प्रश्नपत्रिका क्र.6 ( बुद्धिमत्ता चाचणी ) 
 104. प्रश्नपत्रिका क्र.5
 105. प्रश्नपत्रिका क्र.5 (इंग्रजी )
 106. प्रश्नपत्रिका क्र.4
 107. प्रश्नपत्रिका क्र.3 (IT)
 108. प्रश्नपत्रिका क्र.2
 109. प्रश्नपत्रिका क्र.1
 110. प्रश्नपत्रिका क्र. (इंग्रजी).ENGLISH MEDIUM
 111. प्रश्नपत्रिका 3
 112. ई.8 वी गन 150
 113. ई.5 वी (मराठी व गणित ) गुण 50
 114. इयत्ता-8वी मराठी  पेपर-2
 115. इयत्ता-8वी मराठी  पेपर 2
 116. इयत्ता-8वी इंग्रजी  पेपर-2
 117. इयत्ता-8व इंग्रजी  पेपर-2
 118. इयत्ता 5 वी (uttar patrika)
 119. इ5 वी (इंग्रजी व बुद्धिमत्ता) गन 150
 120. इ 5 वी (मराठी व गणित) गुण 150

Maharashtra board English and Marathi Medium class 5 and Class 8 Scholrship: Exam Practices papers: Previous years Questions papers

खाली विद्यार्थ्यांच्या सरावासाठी पर्याप्त सराव प्रश्नपत्रिका आहेत आपण था डाउनलोड करून विद्यार्थ्यांचा सराव करून घेऊ शकता.

लवकरच अद्यावत होतील

You may like this also –

Maharashtra Board solutions | Questions And Answers of the Class 8 Geography chapter 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 and 12.

Following solutions will also be useful for you. Below you will find the list of class 8 subject wise list of Questions and Answers. Choose your subject, and you will be redirected to the desire solutions.

Maharashtra Board Solutions: Class 5 solutions | Questions and Answers

 • Class 5 English solution
 • Class 5 Mathematics solution
 • Class 5 Science solutions
 • Class 5 Geography solution
 • Class 5 History and civics solutions
 • Class 5 Marathi solution
 • Class 5 Hindi solution

Maharashtra Board Solutions: Class 6 solutions | Questions and Answers

 • Class 6 English solution
 • Class 6 Mathematics solution
 • Class 6 Science solutions
 • Class 6 Geography solution
 • Class 6 History and civics solutions
 • Class 6 Marathi solution
 • Class 6 Hindi solution

Maharashtra Board Solutions: Class 7 solutions | Questions and Answers

 • Class 7 English solution
 • Class 7 Mathematics solution
 • Class 7 Science solutions
 • Class 7 Geography solution
 • Class 7 History and civics solution
 • Class 7 Marathi solution
 • Class 7 Hindi solution

Maharashtra Board Solutions: Class 9 solutions | Questions and Answers

 • Class 9 English solution
 • Class 9 Mathematics solution
 • Class 9 Science solutions
 • Class 9 Geography solution
 • Class 9 History and civics solution
 • Class 9 Marathi solution
 • Class 9 Hindi solution

Maharashtra Board Solutions: Class 10 solutions | Questions and Answers

 • Class 10 English solution
 • Class 10 Mathematics solution
 • Class 10 Science solutions
 • Class 10 Geography solution
 • Class 10 History and civics solution
 • Class 10 Marathi solution
 • Class 10 Hindi solution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment